Latest กฎหมาย News

คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ หน้าที่คณะกรรมการ Coding นโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ...

[มาใหม่] ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การขอใบประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ ล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ...

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ใหม่ล่าสุด ระเบียบทรงผมนักเรียน 2556

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ...

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จุดเน้น ศธ. ปี 2563 นโยบาย ศธ. ปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ...

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยครู ความผิดวินัยเกี่ยวกับนักเรียน ความผิดวินัยกับการปฏิบัติงานครู ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน ...

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของข้าราชการทุกสังกัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

[มาใหม่] มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 ส.ค. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ...

[มาใหม่] นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดเน้น ศธ. 2562

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ...

ผู้รับบำนาญ เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่ม ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญ 10,000 บาท ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ 100,000 บาท

20 พฤศจิกายน 2561 : ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ...

คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนา สพฐ.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 839/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ...