Latest กฎหมายระเบียบ News

[มาใหม่] มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 ส.ค. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ...

[มาใหม่] นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดเน้น ศธ. 2562

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ...

ผู้รับบำนาญ เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่ม ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญ 10,000 บาท ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ 100,000 บาท

20 พฤศจิกายน 2561 : ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ...

คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนา สพฐ.

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 839/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ...

ว22/2555 การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ลำดับอาวุโสของข้าราชการ อาวุโสในระบบราชการ หลักอาวุโสราชการไทย

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖ /ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ แนวทางการวินิจฉัย : ...

[เตือนครู] ระวังผิดวินัย ตัวอย่างความผิดทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัยครู

ตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัย ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 1. พูดนอกเรื่อง ...

[มาใหม่] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ...

[มาใหม่] กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...

[มาใหม่] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ...

ทำไมถึงมี ผอ.เขต ที่ไม่มีวิทยฐานะหรือมีต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ทั้งที่ พ.ร.บ.กำหนดให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป

คำถาม : ทำไมถึงมี ผอ.เขต ที่ไม่มีวิทยฐานะหรือมีต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ทั้งที่ พ.ร.บ.กำหนดให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป คำอธิบาย ...