Latest บริหารงบประมาณ News

[สรุป] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Infographic สรุปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บรรยายสรุป พ.ร.บ. ...

[พรบ.พัสดุใหม่ 2560] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ...

การวางแผนกลยุทธ์ โรงเรียน ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การทบทวนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ...

[มาใหม่] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้าง ตาราง Factor F ใหม่ ตาราง Factor โรงเรียน

การทบทวนและปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือ ว364 ลว.15 กันยายน 59 (งานก่อสร้างอาคาร, งานทาง, งานชลประทาน, งานสะพานและท่อเหลี่ยม) ...

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา การกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา 1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2 เอกสารสอบราคา ...

[สำคัญ] การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ กวพ. กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ...

[ระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่] แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลด หนังสือและรายละเอียดระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ “อีมาร์เก็ต-อีบิดดิ้ง”  คลิกโหลด >> [แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ...