Latest กฎหมายระเบียบ News

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560] เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ล่าสุด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ...

[พรบ.พัสดุใหม่ 2560] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ...

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานประกันคุณภาพ 4 ด้าน ปี 2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ...

สาระสำคัญนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 ข้อ สรุปนโยบาย 11 ข้อ สพฐ. ปี 2560

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ...

การวางแผนกลยุทธ์ โรงเรียน ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การทบทวนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ...

[มาใหม่] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้าง ตาราง Factor F ใหม่ ตาราง Factor โรงเรียน

การทบทวนและปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือ ว364 ลว.15 กันยายน 59 (งานก่อสร้างอาคาร, งานทาง, งานชลประทาน, งานสะพานและท่อเหลี่ยม) ...

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา การกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา 1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2 เอกสารสอบราคา ...

[ศธจ.] รายชื่อศึกษาธิการจังหวัด รายชื่อรองศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ...