Latest กฎหมายระเบียบ News

[มาใหม่] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้าง ตาราง Factor F ใหม่ ตาราง Factor โรงเรียน

การทบทวนและปรับปรุงตาราง FACTOR F ตามหนังสือ ว364 ลว.15 กันยายน 59 (งานก่อสร้างอาคาร, งานทาง, งานชลประทาน, งานสะพานและท่อเหลี่ยม) ...

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา การกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อ /จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อ /จ้างโดยวิธีสอบราคา 1. จัดทำรายงานขอซื้อ / จ้าง พร้อมจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2 เอกสารสอบราคา ...

[ศธจ.] รายชื่อศึกษาธิการจังหวัด รายชื่อรองศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ...

[อกศจ.] ที่มา อกศจ. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ อกศจ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

[กศจ.] ที่มา กศจ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บอร์ด กศจ. คืออะไร อำนาจหน้าที่ กศจ. มีอะไรบ้าง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการสะเต็มศึกษาของ ศธ.

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...

[สป. 389-390/2559] รายชื่อศึกษาธิการภาค 1-18 รายชื่อรองศึกษาธิการภาค 1-18 คำสั่งแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ดังนี้ 1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ...

[ประกาศ ศธ.] จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ศึกษาธิการภาค 1-18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่รับผิดชอบ ...

[คสช. 10-11/2559] คำสั่งยุบเลิก อกคศ. คำสั่งยุบเลิกคณะกรรมการเขต คำสั่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

สรุปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10-11/2559 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF] – ...

[สำคัญ] การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ กวพ. กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ...