Latest กฎหมายระเบียบ News

[คำสั่ง] มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน [ไปราชการในเขต นอกเขต ใครอนุมัติ]

<<สพฐ.ออกคำสั่งห้าม ผอ.อนุมัติลาตัวเอง … แท้จริงคือ อนุมัติตนเองได้ ในบางกรณี>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี ...

นโยบายการรับนักเรียน 2559 แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2559 การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559  : >> [ดาวน์โหลดไฟล์] 2. ...

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เฟส 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...

[สพฐ.2559] 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2559 และนโยบาย สพฐ. ปี 2559

รมว.ศธ.พบปะและให้นโยบายผู้บริหาร สพฐ. โดย สพฐ.ได้เสนอ 12 แผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

[มาใหม่] ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2558-2563 ของ สพฐ. 6 เรื่อง เร่งด่วนภายใน 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558-2563 โดยแบ่งออกเป็น ...

[มาใหม่] ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 ตาม พ.ร.บ.ปรับเงินเดือนครู ใหม่ 2558

ตารางบัญชีเงินเดือนครู ฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2558 แนบท้ายหลักเกณฑ์วิธีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีแนบท้าย พรบ.เงินเดือนฯข้าราชการครูฯ ...

[มาใหม่] พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ขรก.ครูฯ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด ...

[ฉบับใหม่] แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาลาศึกษาต่อฯ สัญญาค้ำประกันการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่ ให้ยึดแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...

[ระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่] แนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ดาวน์โหลด หนังสือและรายละเอียดระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ “อีมาร์เก็ต-อีบิดดิ้ง”  คลิกโหลด >> [แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ...

[แผนการศึกษาชาติ] กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561)

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของคนในทุกช่วงอายุ ...