Latest กฎหมายระเบียบ News

[อกศจ.] ที่มา อกศจ. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ อกศจ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

[กศจ.] ที่มา กศจ. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บอร์ด กศจ. คืออะไร อำนาจหน้าที่ กศจ. มีอะไรบ้าง

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการสะเต็มศึกษาของ ศธ.

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...

[สป. 389-390/2559] รายชื่อศึกษาธิการภาค 1-18 รายชื่อรองศึกษาธิการภาค 1-18 คำสั่งแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ดังนี้ 1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ...

[ประกาศ ศธ.] จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ศึกษาธิการภาค 1-18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่รับผิดชอบ ...

[คสช. 10-11/2559] คำสั่งยุบเลิก อกคศ. คำสั่งยุบเลิกคณะกรรมการเขต คำสั่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

สรุปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10-11/2559 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF] – ...

[สำคัญ] การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ กวพ. กำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ...

[คำสั่ง] มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน [ไปราชการในเขต นอกเขต ใครอนุมัติ]

<<สพฐ.ออกคำสั่งห้าม ผอ.อนุมัติลาตัวเอง … แท้จริงคือ อนุมัติตนเองได้ ในบางกรณี>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี ...

นโยบายการรับนักเรียน 2559 แนวปฏิบัติการรับนักเรียน 2559 การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559  : >> [ดาวน์โหลดไฟล์] 2. ...

[สพฐ.2/2558] สาระสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เฟส 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 แนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โฟกัสจากกระบวนทัศน์ท่านเลขาฯการุณ สกุลประดิษฐ์ บ่ายนี้มีคำตอบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1. เป้าหมายและหลักการ ...