Latest นวัตกรรม ปชต. News

LEVEL 3 แก้วน้ำคุณธรรม สื่ออุดมธรรม ประจำใจ สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม แก้วสกรีนสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรม

(Level 3 ระดับบุคคลทั่วไป) แก้วน้ำคุณธรรม สื่ออุดมธรรม ประจำใจ สร้างสำนึกใหม่สู่สังคม 1 คน 2 อุดมการณ์คุณธรรม แก้วสกรีนสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

Level 2 คุณธรรมประจำตน ยุวชนประชาธิปไตย สร้างสำนึกวัยใส ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม 1 คน 2 อุดมการณ์คุณธรรม

(Level 2 ระดับมัธยมศึกษา) คุณธรรมประจำตน ยุวชนประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างสำนึกวัยใส ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ...

Level 1 แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม แบบฝึกคัดไทย ก-ฮ คุณธรรม

(Level 1 ระดับประถมศึกษา) แบบฝึกคัดไทยใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

แบบเรียนรู้ ก ข ค ใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม แบบคัดไทย ก-ฮ คุณธรรม

โปสเตอร์แบบเรียนรู้ ก ข ค สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ...

การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ต้องเป็นแบบใด ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

การจะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องเข้าใจและมีวิถีชีวิตในลักษณะประชาธิปไตย โดยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ ...