Latest แนวข้อสอบ ผู้บริหารฯ News

สรุปศัพท์อังกฤษบริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา คำศัพท์อังกฤษ สอบ ผอ.

สรุปศัพท์บริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา (อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด) 1. accomplish = ทำให้สำเร็จ 2. adapting ...

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1. “เด็ก” ความหมายตามข้อใดถูกต้องที่สุด ก. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ...

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 1. “คนพิการ” มีสาเหตุเนื่องจากความบกพร่อง โดยแบ่งประเภทข้อใดถูกต้อง ...

รวมข้อสอบเก่า สอบ ผอ. วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2558 [ตัวอย่างข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบ ผอ.-รอง ผอ.]

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ...

รวมข้อสอบเก่า สอบ ผอ. ปี 2558 ข้อสอบ ผอ. ข้อสอบ รอง ผอ. ฉบับไม่มีตัวเลือก [ข้อสอบ สอบผู้บริหาร ปี 2558 ชุดที่ 2]

1) ข้อใดถูกต้องตามหลักการวัดผล ประเมินผลการเรียน (ตอบ เด็กแก้ ร มีสิทธิ์ได้รับเกรด 2) 2) หากได้รับคำสั่งตัดเงินเดือน ให้ดำเนินการอย่างไร ...

รวมข้อสอบเก่า ผอ. ข้อสอบผู้บริหารโรงเรียน 2558 ข้อสอบ ผอ. ข้อสอบ รอง ผอ. ฉบับมีตัวเลือก [ข้อสอบ สอบผู้บริหาร ปี 2558 ชุดที่ 1]

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 37 ข้อ รวบรวมโดย ดร.ทศณันค์ เอบุญมา ...

แนวทางการสอบสัมภาษณ์ คำถามสอบสัมภาษณ์ ครู-ผู้บริหารสถานศึกษา คำถามสอบสัมภาษณ์ ผอ.-รอง ผอ.-ครูผู้ช่วย

แนวคำถามสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา (คำถามสัมภาษณ์ ผอ.) 1. เล่าประวัติพอสังเขป การศึกษา ประวัติการทำงาน คุณงามความดีที่คุณภูมิใจ ...

ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา เอกสารเตรียมสอบ ผอ. โรงเรียน เอกสารเตรียมสอบ รอง ผอ.

ดาวน์โหลดข้อมูลเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษากับ “ครูสมาร์ทดอทคอม” 1. [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ...