Latest สอบผู้บริหารฯ News

[ร่าง] ปฏิทินสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 กำหนดการสอบ ผอ. 2559 ปฏิทินสอบ รอง ผอ. 2559

ร่างปฏิทิน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[มาใหม่] เกณฑ์สอบ ผอ.สถานศึกษาใหม่ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 เกณฑ์ใหม่คัด ผอ., รอง ผอ. 2559

27 ตุลาคม 2559 : เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

สรุปศัพท์อังกฤษบริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา คำศัพท์อังกฤษ สอบ ผอ.

สรุปศัพท์บริหารการศึกษา สรุปสอบคำศัพท์ หลักทฤษฎีการบริหารหารศึกษา (อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด) 1. accomplish = ทำให้สำเร็จ 2. adapting = ปรับตัว ...

หลักเกณฑ์สอบ ผอ. รอง ผอ. 2559 วิธีการคัดเลือก ผอ. รอง ผอ. สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพฐ.

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1. “เด็ก” ความหมายตามข้อใดถูกต้องที่สุด ก. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ...

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 1. “คนพิการ” มีสาเหตุเนื่องจากความบกพร่อง โดยแบ่งประเภทข้อใดถูกต้อง ...

[ของจริง] กำหนดการอบรม ผอ. รอง ผอ. รอบ 2 กางรายชื่อ ศูนย์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รอง ผอ. รอบ 2/2558

กำหนดการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2/2558 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ...

[ตามคาด] ปรับเกณฑ์ใหม่สอบ ผอ.-รองผอ. ครูขึ้นเป็นผู้บริหาร ต้องสอน 4-6 ปี + มีประสบการณ์บริหาร 4-5 ปี

และแล้ว ข่าวลือเรื่องปรับเกณฑ์ และกำหนดคุณสมบัติการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เข้มข้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ...

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ผู้บริหารสถานศึกษา 2558 [ตัวอย่างข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบ ผอ.-รอง ผอ.]

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ...

รวมข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2558 ข้อสอบ ผอ. ข้อสอบ รอง ผอ. ฉบับไม่มีตัวเลือก [ข้อสอบ สอบผู้บริหาร ปี 2558 ชุดที่ 2]

1) ข้อใดถูกต้องตามหลักการวัดผล ประเมินผลการเรียน (ตอบ เด็กแก้ ร มีสิทธิ์ได้รับเกรด 2) 2) หากได้รับคำสั่งตัดเงินเดือน ให้ดำเนินการอย่างไร ...