Latest นิเทศการสอน News

ความหมายจิตวิทยาศาสตร์ นิยามจิตวิทยาศาสตร์ นิยามเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และนิยามเจคติทางวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific minds) เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดในทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้หรือได้รับประสบการณ์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ...

[ความรู้] ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ รายละเอียด 14 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ...

[สำคัญ] มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ...

[รวมเนื้อหา] ความรู้ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา : หนังสือความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์

E-book รวมความรู้และเนื้อหาความสามารถทางการนิเทศการศึกษา  บทที่ 1 : บทนำ คลิกโหลด >> [บทนำ, การนิเทศทางการศึกษาในประเทศไทย] บทที่ ...

[ข้อมูล] ความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ความหมายของการนิเทศ คำว่า การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุง ดังนั้น การนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ ...

[บทความ] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

การนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการศึกษา เป็นการศึกษาแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการดำเนินงาน การเป็นศาสตร์นั้น ...