Latest คลินิกการสอน News

แผนการสอนหน้าเดียวของครูญี่ปุ่น แผนการสอนจริงครูญี่ปุ่น แผนการสอนหน้าเดียวทำอย่างไร รูปแบบแผนหน้าเดียวของญี่ปุ่น

ตามที่มีคนสนใจแชร์กันเยอะมาก และอยากอ่านเข้าใจ ทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานไปยังอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ดูแลการเยี่ยมชั้นเรียนเมื่อเดือน ...

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ...

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา 3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ ...

สรุป การเรียนรู้แบบ Active Learning คืออะไร ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning

สรุปง่ายๆ ; การเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ (1) อภิปรายกลุ่ม (ทำงานกลุ่มและมีการอภิปรายลงข้อสรุป) ...

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning จากเอกสารห้อง Line ของ สพม.33 ที่เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ ...

Active Learning หมายถึง อะไร ทำไมต้อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ)

Active Learning คืออะไร Active Learning ก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, ...

เทคนิคการสอนแบบ Math League วิธีการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ด้วยรูปแบบ Math League

ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ กำลังเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ ...

[มาใหม่] หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! โดยนักวิชาการ EDUZONES และครูปุ้ม สควค.

หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้เด็กไทย ด้วยห้องเรียนที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ...

[SciEd] ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) กับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)

Neuroscience เป็นศาสตร์หรือวิชาหนึ่งที่มีลักษณะของสหวิชาและมีอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาท ...

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project based Learning กับ Problem based Learning

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ...