Latest คลินิกการสอน News

present-project

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ...
3Rs8Cs

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา 3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ ...
activelearning

สรุป การเรียนรู้แบบ Active Learning คืออะไร ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning

สรุปง่ายๆ ; การเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ (1) อภิปรายกลุ่ม (ทำงานกลุ่มและมีการอภิปรายลงข้อสรุป) ...
active-learning-act2

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning จากเอกสารห้อง Line ของ สพม.33 ที่เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ ...
active-learning

Active Learning หมายถึง อะไร ทำไมต้อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ (ปฏิบัติ)

Active Learning คืออะไร Active Learning ก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, ...
math-league

เทคนิคการสอนแบบ Math League วิธีการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ด้วยรูปแบบ Math League

ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ กำลังเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ ...
kamolrat

[มาใหม่] หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช! โดยนักวิชาการ EDUZONES และครูปุ้ม สควค.

หนังสือ ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลังการเรียนรู้ให้เด็กไทย ด้วยห้องเรียนที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ...
Neuroscience

[SciEd] ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) กับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)

Neuroscience เป็นศาสตร์หรือวิชาหนึ่งที่มีลักษณะของสหวิชาและมีอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาท ...
Project-Problem-based

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project based Learning กับ Problem based Learning

  การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างระหว่างการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ...
Claymation

การใช้ Claymation เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ [Clay Animation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้]

Claymation เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า “Clay Animation” ซึ่งแปลว่า การทำให้ดินน้ำมันมีชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ ...