การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับ ม.5

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)      รหัสวิชา ง30214 โปรแกรมกราฟิก ...

[STEM] ตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ...

[นวัตกรรม] ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ผลงานของ ...

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ...

[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ...

[STEM] โรงเรียนตาเบาวิทยา ชนะเลิศรางวัลโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33

ผลงานเรื่อง “สะเต็ม สกรีน สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ ...

[เตือนครู] ระวังผิดวินัย ตัวอย่างความผิดทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัยครู

ตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัย ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 1. พูดนอกเรื่อง ...

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ตัวอย่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยม ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part1 [หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์] => คณิต ...

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part2 [หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ...