[ด่วน] ขอเชิญครูส่งผลงานรับคัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ครูดีเด่น STEM Education ปีที่ 4 ประเภททีมและประเภทบุคคล

Print

ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ดังต่อไปนี้

ก. ประเภทบุคคล : ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น
ข.ประเภททีม  : ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2-4 คน ซึ่งอาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้

เอกสารทั่วไป
1. หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
3. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก

ประเภทบุคคล มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ผู้สมัครต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่านและเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ  ในลักษณะปกปิด

ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2  เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1  ประวัติและผลงานของผู้สมัคร ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจำนวนชั่วโมงการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยในจำนวนนี้ เป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง  ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น

2.3  ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพระกอบด้วยหลักฐานการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร ดังนี้

3.1 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการ

3.2 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 เอกสารหรือหลักฐาน ที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่ครูสร้าง หรือพัฒนาขึ้น

3.4 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลการศึกษา หรือการถ่ายทอดนวัตกรรมแก่เพื่อนครู

3.5 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1  หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษานับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ส่งหลักฐานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2  หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3  ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4  หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประเภททีม มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ผู้สมัครแต่ละคนในทีม ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

ในกรณีที่ในทีม มีหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2  เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1  ประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคน  ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2  ปีการศึกษา จากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งหมด  โดยมีจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง  ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น (ทีมละ 1 แผน)

2.3  ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง  (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

3.1  เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

3.2  เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา  หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3  เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

3.4  เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการถ่ายทอดนวัตกรรม เผยแพร่ผลการศึกษา แก่เพื่อนครูในการทำงาน หรือสร้างนวัตกรรม

3.5  สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก ของผู้สมัครแต่ละคน

3.6  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สมัครแต่ละคนในทีม

3.7  แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2  ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ขอให้ส่งหลักฐานในรูปของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆที่บรรจุ ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงาน หรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2  หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3  ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4  หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

*สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

 การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยจ่าหน้าถึง

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู [ดาวน์โหลด]
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล [ดาวน์โหลด],  ประเภททีม [ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ประเภทบุคคล [ดาวน์โหลด
ประเภททีม [ดาวน์โหลด
4. เกณฑ์การประเมินครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย [ดาวน์โหลด

ที่มา : http://pd.ipst.ac.th/?p=2685Leave a Comment