ปี 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 การสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียน

ปี 2562 : ปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เเรียน” จุดเน้นการนิเทศ ปี 2562 : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ ...