STEM2 ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ผอ.สะเต็มศึกษา กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน

(STEM2) ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ผอ.สะเต็มศึกษา กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดาราศาสตร์ในโรงเรียน : การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ...

[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ...