ผู้รับบำนาญ เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่ม ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญ 10,000 บาท ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ 100,000 บาท

20 พฤศจิกายน 2561 : ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ...