[บทสัมภาษณ์] ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา เชิญชวนครูผู้สอนนำสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน สะเต็มศึกษาสำคัญอย่างไร?

“ผมอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่าน ได้หันมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยบูรณาการความรู้ทางสะเต็ม ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น ...