About

เว็บครูสมาร์ทดอทคอม (www.krusmart.com) เกิดขึ้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2548 หลังจากการตัดสินใจเดินหน้า “เปลี่ยนความคิดสู่ความจริง” ในการทำเครือข่ายครู สควค.  ที่มาของชื่อเว็บ มาจาก  “kru” ทับศัพท์คำว่า “ครู” ในภาษาไทย,  “s” มาจาก Science ที่แปลว่า วิทยาศาสตร์, “m” มาจาก Mathematics ที่แปลว่า  คณิตศาสตร์, “a” มาจาก Administrator ที่แปลว่า ผู้บริหาร มุ่งสื่อความถึง ผู้บริหารในโรงเรียนที่มาจากครู สควค., “r” มาจาก Research ที่แปลว่า การวิจัย มุ่งสื่อความถึง ความเป็นครูนักวิจัยรวมถึง ดร.ทุน สควค. ที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา และ “t” มาจาก technology ที่แปลว่า เทคโนโลยี

รวมความแล้ว krusmart หมายถึง ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นครูนักวิจัย รวมความแล้วมุ่งหมายถึง ครู สควค. ซึ่งเป็นครูรุ่นใหม่ที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์และมุ่งบริการสังคมในเชิงวิชาการ และ www.krusmart.com คือ เว็บเพื่อ krusmart ทุกคน…เว็บนี้ เคยเสียหายมาหลายครั้ง มากบ้าง น้อยบ้าง มีการย้ายฐานข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 และมีการลบและติดตั้งฐานข้อมูลเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 (11-12-13) ทั้งนี้ ผู้จัดทำ ยังคงยืนหยัดพัฒนา เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยี, ครู สควค, เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมทั้งประเทศ

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ข้าราชการครู โครงการ สควค. รุ่นที่ 6 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ :: 08-9028-6327
E-mail :: anantasook@gmail.com
Facebook :: https://www.facebook.com/krusmartLeave a Comment