Latest ความรู้ทั่วไป News

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ...

Learning Object (LO) สื่อดิจิทัลส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ SciMath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ ของ สสวท.

Learning Object (วัตถุการเรียนรู้ยุคดิจิทัล) คือ สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ...

วิทยาศาสตร์ของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำขึ้น-ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร การทดลองเรื่องเรือดำน้ำ สะเต็มเรือดำน้ำ

กิจกรรมเรือดำน้ำขึ้น – ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ 1. ปลอก (พลาสติก) ปากกาลูกลื่น 2. ขวดน้ำอัดลม พร้อมฝาปิด 3. ...

[เส้นทางครู] แผนภูมิเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เส้นทางผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

แผนภูมิเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ อาชีพข้าราชการครู ...

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ [ทำไมต้องเรียนวิทย์-คณิต เหตุผลที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์]

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบและการทำงานของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ (robot) โดยหลักทางวิชาการของสถาบันหุ่นยนต์อเมริกา (The Robot of America 1997) ได้ให้ความหมายของคำว่าหุ่นยนต์ไว้ว่า หุ่นยนต์คือ ...

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเซิร์น (CERN) สถานีวิจัยเซิร์นและเครื่องเร่งอนุภาค LHC (Large Hadron Collider)

สถาบันเซิร์น (CERN) ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศฝรั่งเศส ...

งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แมลงทับ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความหมายไว้ที่คำว่า “ค่อม” ดังนี้ “น. ชื่อด้วงปีกแข็ง ชนิด Hypomeces squamosus ในวงศ์ ...

ครู สควค. ในโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ...

เรียนวิทยาศาสตร์ สนุกอย่างไร [การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับครูวิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข]

มีคนเคยพูดว่า “คนเรียนเก่ง ชอบเรียนวิทยาศาสตร์” ในขณะที่ฉันมองว่า “คนชอบเรียนวิทยาศาสตร์  จะทำให้เรียนเก่ง”  ฉันไม่ใช่คนเรียนเก่งนัก ...