Print

[ด่วน] ขอเชิญครูส่งผลงานรับคัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ครูดีเด่น STEM Education ปีที่ 4 ประเภททีมและประเภทบุคคล

ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ...
present-project

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ...
learningobject

Learning Object (LO) สื่อดิจิทัลส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ SciMath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ ของ สสวท.

Learning Object (วัตถุการเรียนรู้ยุคดิจิทัล) คือ สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล ที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ...
Vtr23

รายละเอียดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วทร. ครั้งที่ 23 ขอเชิญร่วมงาน วทร.23

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23) “สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0″ The ...
reading-comprehension

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
Submarine

วิทยาศาสตร์ของเรือดำน้ำ เรือดำน้ำขึ้น-ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร การทดลองเรื่องเรือดำน้ำ สะเต็มเรือดำน้ำ

กิจกรรมเรือดำน้ำขึ้น – ลงจากผิวน้ำได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ 1. ปลอก (พลาสติก) ปากกาลูกลื่น 2. ขวดน้ำอัดลม พร้อมฝาปิด 3. ...
Integrate-education-office

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560] เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...
Eduplan2560

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดาวน์โหลด แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ล่าสุด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษาทุกระดับ ...
Purchase-law

[พรบ.พัสดุใหม่ 2560] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ ...
BG_G300

[จัดเลย] ธอส. จัดแพ็คเก็จครูมีบ้านใหม่ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560 บ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมวงเงินรวม 36,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจสินเชื่อเพื่อสังคม ตอบโจทย์กลุ่ม ...