Latest ผลงานวิชาการ News

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ...

ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า วิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น ชุดรูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน

ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า วิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น ชุดที่ 2 รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับ ม.5

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)      รหัสวิชา ง30214 โปรแกรมกราฟิก รายวิชาเพิ่มเติม ...

[นวัตกรรม] ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ผลงานของ ...

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ...

[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ...

การพัฒนาชุดกิจกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริม NOS

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด ...

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...