Latest ผลงานวิชาการ News

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แสงเชิงเรขาคณิตและแสงเชิงกายภาพ ชุด ทฤษฎีของแสงและอัตราเร็วแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ...

เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ...

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ...

ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า วิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น ชุดรูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน

ชุดกิจกรรม เรื่อง รายงานการศึกษาค้นคว้า วิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น ชุดที่ 2 รูปแบบและจุดมุ่งหมายของรายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับ ม.5

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)      รหัสวิชา ง30214 โปรแกรมกราฟิก รายวิชาเพิ่มเติม ...

[นวัตกรรม] ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยทวีปอเมริกาเหนือ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ผลงานของ ...

การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ...

[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ...