Latest ผลงานวิชาการ News

[นวัตกรรม] เผยแพร่บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ชุด เสียงในภาษา เรื่อง อักษรสามหมู่

บทเรียนการ์ตูน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด เสียงในภาษา เล่มที่ 10 เรื่อง อักษรสามหมู่ ผลงานของ นางมยุรา ...

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ...

การพัฒนาชุดกิจกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริม NOS

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด ...

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

[ผลงานทางวิชาการ] ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ตัวอย่างชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กำลัง ระดับชั้น ม. 4

ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดการสอนจำนวน 9 ชุด ดังนี้ 1. ชุดการสอนที่ ...

[หนังสือดี] MATH LEAGUE เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ ของครู สควค. ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 2559

ครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูโครงการ สควค.รุ่นที่ 6 ครู คศ.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค ของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ...

[พ็อกเก็ตบุ๊ค] รวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ตัดประเด็นชู้สาว โดยนักเขียน สควค. วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

วัชรินทร์ จันทร์ชนะ หรือ นายวัชรินทร์ โตขาว ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (ผู้รับทุนโครงการ ...

[Best Practice] เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย พัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนเรียนร่วม

ชื่อ Best Practice เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้ “เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย” โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. ...

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป ...