Latest ผลงานวิชาการ News

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 1

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

[ผลงานทางวิชาการ] ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน ตัวอย่างชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กำลัง ระดับชั้น ม. 4

ชุดการสอน เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว 31201 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดการสอนจำนวน 9 ชุด ดังนี้ 1. ชุดการสอนที่ ...

[หนังสือดี] MATH LEAGUE เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ ของครู สควค. ครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 2559

ครูวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูโครงการ สควค.รุ่นที่ 6 ครู คศ.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค ของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ...

[พ็อกเก็ตบุ๊ค] รวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ตัดประเด็นชู้สาว โดยนักเขียน สควค. วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

วัชรินทร์ จันทร์ชนะ หรือ นายวัชรินทร์ โตขาว ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (ผู้รับทุนโครงการ ...

[Best Practice] เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย พัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนเรียนร่วม

ชื่อ Best Practice เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยใช้ “เกมมหัศจรรย์พยัญชนะไทย” โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. ...

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป ...

[OSOP-2558] รถไฟฟ้าพันธ์ผสม (Hybrid) เพื่อคนชราและทุพพลภาพ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ (กระโดนค้อผดุงวิทยา) ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยท่านผู้อำนวยการศุภชัย ภาสกานนท์ (คนขวามือสุด) คณะครูและนักเรียน ...

[OSOP-2558] สวนป่ามัธยมจารพัตวิทยา น่าอยู่ บูรณาการความรู้สู่วิถีพอเพียง นวัตกรรมการเรียนรู้ระดับผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมจารพัตรวิทยา อำเภอศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยท่านผู้อำนวยการกิตติชัย แผ่นจันทร์ (ครู สควค.รุ่นที่ 6 เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อปี ...

[นวัตกรรมฟิสิกส์ไฟฟ้า] แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ประจุไฟฟ้าและกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า เจ้าของผลงาน : นายชำนาญ  เพริดพราว  สถานที่ปฏิบัติงาน ...