ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง การสร้างและใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีพื้นฐาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถานศึกษา โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ผู้ศึกษา นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน
ปีที่รายงาน 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน เรื่องธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนบุรี ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยวิเคราะห์เฉพาะข้อที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.30 – 0.60 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.66 – 0.83 จากนั้นทำการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

ผลการศึกษาพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.35/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุแลสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาคะแนนความก้าวหน้าการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.76 และคะแนน เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.92 เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติค่าที ได้ค่า T- test = 19.19 แสดงให้เห็นว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 25 คน หลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน เรื่องธาตุแลสารประกอบ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก มีค่า x̄ = 4.25, ค่า S.D. = 0.82Leave a Comment