Featured ครู สควค. News

Latest ครู สควค. News

จดหมายถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561

สารถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561 โดย ดร.ศักดิ์อนันต์ ...

รายละเอียดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วทร. ครั้งที่ 23 ขอเชิญร่วมงาน วทร.23

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23) “สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0” The ...

[ด่วน] แจ้ง ครู สควค. ปรับปรุงข้อมูลผู้รับทุนโครงการ สควค. เพื่อทำเล่มทำเนียบรุ่น แจกงานประชุม 20 ปี สควค.

สสวท. ประชาสัมพันธ์ ผู้รับทุน สควค. กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปทำฐานระบบสารสนเทศ และคัดกรองผลงาน ทำเล่มทำเนียบรุ่น ...

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 จ.นครราชสีมา

4-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 : ครู สควค. ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และครู สควค. ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ...

เครือข่ายนักเรียนทุน สควค. ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

19-20 กรกฎาคม 2557 : เครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. ป.เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ ...

โปสการ์ด สควค.รุ่นที่ 6 ทุนโทเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษาเพิ่มเติมและวิจัยที่ต่างประเทศ [ปี พ.ศ. 2549]

  ปี พ.ศ. 2549 :: บก.ได้รับโปสการ์ดจากเพื่อน สควค.รุ่น 6 ที่รับทุน สควค. โทเอกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งข่าวไปศึกษาเพิ่มเติมและทำวิจัยที่ต่างประเทศ ...

เครือข่ายครู สควค. อบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มีนาคม-5 เมษายน 2556 : ครู สควค. จากเครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมพลังสร้างความเข้มแข็งสู่ ครูมืออาชีพ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพของครู อาจารย์ นักการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ...

สรุปเรื่อง Megatrends 2000 วิพากษ์หนังสืออภิแนวโน้มโลก ปี ค.ศ. 2000 แนวโน้มใหญ่ของโลก

ชื่อหนังสือ :: Megatrends 2000 : อภิแนวโน้มโลก ค.ศ.2000 ผู้แต่ง :: จอห์น   ไนซ์บิตต์ และ แพทริเซีย  อเบอร์ดีน แปลเป็นภาษาไทยโดย สันติ  ตั้งรพีพากร เนื้อเรื่องย่อ ...