Featured ครู สควค. News

Latest ครู สควค. News

หนังสือ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. และแบบบันทึกข้อมูลครู สควค. สถานที่ส่งแบบสำรวจครู สควค. 4 ภูมิภาค

ต้นเรื่อง หนังสือ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิชาการครู สควค. และขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สควค. จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

จดหมายถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561

สารถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561 โดย ดร.ศักดิ์อนันต์ ...

รายละเอียดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วทร. ครั้งที่ 23 ขอเชิญร่วมงาน วทร.23

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23) “สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0” The ...

[ด่วน] แจ้ง ครู สควค. ปรับปรุงข้อมูลผู้รับทุนโครงการ สควค. เพื่อทำเล่มทำเนียบรุ่น แจกงานประชุม 20 ปี สควค.

สสวท. ประชาสัมพันธ์ ผู้รับทุน สควค. กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปทำฐานระบบสารสนเทศ และคัดกรองผลงาน ทำเล่มทำเนียบรุ่น ...

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย ...

เครือข่ายครู สควค. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 22 จ.นครราชสีมา

4-7 มีนาคม พ.ศ. 2558 : ครู สควค. ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ และครู สควค. ในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ...

เครือข่ายนักเรียนทุน สควค. ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

19-20 กรกฎาคม 2557 : เครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. ป.เอก ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ ...

โปสการ์ด สควค.รุ่นที่ 6 ทุนโทเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ลาศึกษาเพิ่มเติมและวิจัยที่ต่างประเทศ [ปี พ.ศ. 2549]

  ปี พ.ศ. 2549 :: บก.ได้รับโปสการ์ดจากเพื่อน สควค.รุ่น 6 ที่รับทุน สควค. โทเอกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งข่าวไปศึกษาเพิ่มเติมและทำวิจัยที่ต่างประเทศ ...

เครือข่ายครู สควค. อบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

31 มีนาคม-5 เมษายน 2556 : ครู สควค. จากเครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Mini Authentic Leadership รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมพลังสร้างความเข้มแข็งสู่ ครูมืออาชีพ

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพของครู อาจารย์ นักการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ...