รายละเอียดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียน วทร. ครั้งที่ 23 ขอเชิญร่วมงาน วทร.23

Vtr23
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23)

“สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0”
The 23rd National Conference : Creative Learning for SMT Teachers 4.0

สถานที่จัดงาน กรุงเทพมหานคร
เปิดรับ e-Poster 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียน Workshop 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนเข้างาน 15 มิถุนายน – 16 ตุลาคม
เว็บไซต์ : http://wtr.ipst.ac.thLeave a Comment