รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 2 ของชมรมครู สควค. ภาคอีสาน

tsmt-buddha-bpboon1รายชื่อผู้บริจาคเงิน สนับสนุนโครงการ “บำเพ็ญบุญ 2” สร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนแห่งที่ 2 ของชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่ก่อสร้างและรายละเอียด : จังหวัด (ยังไม่กำหนด) โดยยอดยกมาจากบำเพ็ญบุญ 1 จำนวน 1,856 บาท และบริจาคเพิ่มเติมเมื่อครั้งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 18-20 มกราคม 2555 และการบริจาคตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 มีดังนี้

รายชื่อผู้บริจาคเมื่อครั้งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู (18-20 มกราคม 2555)
1. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (สุรินทร์ 1,000 บาท) 
2. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี (บุรีรัมย์ 700 บาท) 
3. นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ (นครราชสีมา 200 บาท)

รายชื่อผู้บริจาคเริ่มต้นโครงการบำเพ็ญบุญ 2 (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555)
1. นางสมจิตร พวงจันทร์  (บุรีรัมย์ 500 บาท)
2. นายศุภชัย  แซ่เตียว  (บุรีรัมย์ 500 บาท)
3. นายสิทธิศักดิ์  แซ่เตียว (บุรีรัมย์ 500 บาท)
4. ด.ญ.ณัฐวดี  แซ่เตียว  (บุรีรัมย์ 500 บาท)
5. นายปรมินทร์   แก้วดี (ศรีสะเกษ 600 บาท)
6. นางสาวศรวณีย์  ลาเต (ศรีสะเกษ 500 บาท)
7. นางสาวกาญจนา   ธนะขว้าง (น่าน 500 บาท)
8. ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร (อุบลราชธานี 500 บาท)
9. นางชฎา   อินทร์นิมิตร (นครราชสีมา 500 บาท)
10. นายอภินันท์   อินลี (มุกดาหาร 500 บาท)  
11. นายณัฐพล   พรมลี (ยโสธร 500 บาท)
12. ว่าที่ร้อยตรี ดนตอเหลบ   รอโสนล๊ะ (กระบี่ 500 บาท)
13. นายชัชวาล-นางเพ็ญพร   วังภูมิใหญ่ (เลย 500 บาท)
14. ครูเยาวรัตน์   หมะสัน (พระนครศรีอยุธยา 500 บาท)
15. นางสาวสายชล   คำยา (มหาสารคาม 500 บาท)
16. Mr. Khamdy  Sithisack (เวียงจันทน์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 500 บาท)
17. Mrs. Pomphavanh  Vibounmee (เวียงจันทน์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 500 บาท)
18. Miss Sorasinh   Saiyabounsy  (สะหวันนะเขต : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 500 บาท)
19. นายทองคำ   อำไพ (สุรินทร์ 500 บาท)
20. นายณัฐพล  แสงทวี (สุรินทร์ 500 บาท)
21. นายว่องไว   ธุอินทร์ (สุรินทร์ 500 บาท)
22. ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 500 บาท)
23. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 500 บาท)
24. ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 500 บาท)
25. นายสมาน-นางมล   แสงทวี (สุรินทร์ 500 บาท)
26. ครูอุดมลักษณ์   เอมโอษฐ์ (สระแก้ว 500 บาท)
27. 18 ตุลาคม 2555 จาก www.facebook.com/krusmart (1,800 บาท)
28. นายบุญเลี้ยง  จอดนอก (นครราชสีมา 800 บาท)
29. นางสาวณิชัชฌา   อาโยวงษ์ บริจาคเพิ่มเติม 300 บาท (นครราชสีมา รวมยอดเป็น 500 บาท)

 ยอดรวมสุทธิ จำนวน 19,756 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)Leave a Comment