[กองทุน] เสื้อยืดครู สควค.รักครอบครัว และการจัดตั้งกองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

tsmt-fund-130 ตุลาคม 2553 : ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดตัว กองทุน “ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” โดยได้จัดทำของที่ระลึกจำหน่ายและการรับบริจาคเงินจากครู สควค. คนละไม่เกิน 500 บาท (บริจาคกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 500 บาท โดยการบริจาคทุกครั้ง ชมรมครู สควค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้) ทั้งนี้ ชมรมครู สควค. มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ทุนจัดตั้ง มูลนิธิฯ จำนวน 250,000 บาท ซึ่งจะทำให้องค์กรของเรามีฐานะเป็นนิติบุคลตามกฎหมาย และเกิดจากการ “มีส่วนร่วม” ของพี่น้องเพื่อนครู สควค. อย่างกว้างขวาง โดยในระยะเริ่มแรก มีพี่น้องเพื่อนครู สควค. จำนวนหนึ่ง ได้สนับสนุนเสื้อ ครู สควค. รักครอบครัว จนได้ทุนก้อนแรกจำนวน 1,500 บาท และได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติม ดังนี้

tsmt-fund-2

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
ส่วนพิเศษ (บริจาคเกิน 500 บาท)
1. เงินเริ่มต้นกองทุน กำไรจากการขายเสื้อ “ครู สควค. รักครอบครัว” (1,500 บาท)
2. อาจารย์อรวรรณ อินทวิชญ (หัวหน้าสาขา พสวท. และ สควค. ขณะนั้น) บริจาคสมทบเงินเริ่มต้น (2,000 บาท)
3. นายยุทธชาติ ไชยบุตร (1300 บาท)

4. นางสาวกมนภัสร์  ทุมนัส (508 บาท)
5. เงินกำไรจากการจำหน่ายของที่ระลึก “กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครู สควค. อีสาน ปี 2562” (1,240 บาท)
6. เงินบริจาคโดยรวมของพี่น้องเพื่อนครู สควค.อีสาน “กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายครู สควค. อีสาน ปี 2562” (5,777 บาท และเพิ่มเติม 155 บาท)

tsmt-fund-0

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” 
ส่วนที่ 1 (บริจาคตามยอดสูงสุด จำนวน 500 บาท)
1. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (500 บาท) 
2. นายว่องไว ธุอินทร์ (500 บาท) 
3. นายณัฐพล แสงทวี (500 บาท) 
4. นายจตุรภัทร ประทุม (500 บาท) 
5. นายบุญเลี้ยง จอดนอก (500 บาท) 
6. นายวงค์ณภา แก้วไกรษร (500 บาท) 
7. นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข (500 บาท) 
8. นายชำนาญ เพริดพราว (500 บาท) 
9. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี (500 บาท) 
10. นายจักรพันธุ์ พิรักษา (500 บาท) 
11. นางพัณณิตา ธุอินทร์ (500 บาท) 
12. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร (500 บาท) 
13. นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ (500 บาท) 
14. นายปรมินทร์ แก้วดี (500 บาท) 
15. นายสราวุธ วิเชียรลม (500 บาท)
16. นายลือชา ลดาชาติ (500 บาท)
17. ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง (500 บาท)

18. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทา (500 บาท)
19. นายชวิศ สมบัติวงค์ (500 บาท)
20. นายภูวนาท คำพมัย (500 บาท)
21. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน (500 บาท)
22. นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล (500 บาท)
23. นางสาวพิมพร ผาพรม (500 บาท)
24. นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล (500 บาท)
25. นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ (500 บาท)
26. นายณัชธกฤต เกื้อทาน (500 บาท)
27. นางสาวกนกวรรณ สุขใจ (500 บาท)
28. นางสาวอัครินทร์ แสงโยจารย์ (500 บาท)
29. นายเวียงชัย แสงทอง (500 บาท)
30. นายไพศาล วงค์กระโซ่ (500 บาท)
31. นายวิชัย ลาธิ (500 บาท)
32. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว (500 บาท)
33. ผศ.ดร.พรรณวิไล ดอกไม้ (500 บาท)

34. นายพัฒนวงค์ ดอกไม้ (500 บาท)

ส่วนที่ 2 
1. นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร (455 บาท)
2. นางสาวอมรรัตน์ จุมพล (200 บาท) 
3. นางสาวมาณวิกา นาคนอก (200 บาท) 
4. นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห้า (200 บาท) 
5. นางสาวสมฤทัย สังฆคราม (200 บาท) 
6. นายนิกร สีกวนชา (200 บาท) 
7. นางสาวอณุสรา พลหาร (200 บาท)
8. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ (400 บาท)
9. นายธีระพงษ์  แสงสิทธิ์ (400 บาท)
10. นางวัชรียา พรหมพันธ์ (200 บาท)
11. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง (200 บาท)
12. นางสาวเพ็ญชรีย์ กุลสุวรรณ (200 บาท)
13. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์ (200 บาท)
14. นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ (200 บาท)

15. นางธิดา นามสุโพธิ์ (100 บาท)
16. นางชูใจ จิตอามาตย์ (100 บาท)
17. นางสาววิริยา ตาสี (200 บาท)
18. นางเพลินใจ ขุนใหญ่ (300 บาท)
19. นายพัทธดนย์ วะนานาม (100 บาท)

ส่วนที่ 3 (ผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่ผู้รับทุน สควค.) 
1. นางรัสนา อนันตสุข (500 บาท)
2. เด็กชายภาคิน อาโยวงษ์ (350 บาท) 
3. นางอารี ฉิมพาลี (500 บาท)
4. นายอุกฤษณ์-ฉิมพลี เข็มทิศ (500 บาท)
5. นางเปรมจิต วงค์กระโซ่ (500 บาท)
6. เด็กหญิงสุพิชญา วงค์กระโซ่ (200 บาท)

7. เด็กหญิงทิตชญา วงค์กระโซ่ (200 บาท)
8. เด็กหญิงพิมพ์สวย ธุอินทร์ (500 บาท)
9. เด็กชายพิทักษ์ไทย อนันตสุข (500 บาท)
10. เด็กชายแทนคุณไทย อนันตสุข (500 บาท)
11. นางไฉไล เสาเวียง อุทิศแด่ นายเฉลิม เสาเวียง (500 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ยอดเงินปัจจุบัน : 44,526 บาท 
หมายเหตุ : ผู้จัดการกองทุน (รับเงินบริจาค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร) จนกว่าจะได้ทุนจดทะเบียนมูลนิธิฯ (200,000 บาท) ประกอบด้วย “คณะบุคคล” ดังนี้ 
1. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ประธานชมรมครู สควค.-อีสาน) 
2. นายว่องไว ธุอินทร์ (เลขานุการชมรมครู สควค.-อีสาน) 
3. นายณัฐพล แสงทวี (เหรัญญิกชมรมครู สควค.-อีสาน)

หมายเหตุ : “ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” เป็นข้อความที่ชมรมครู สควค. ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของเครือข่ายครู สควค. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยหยิบยกข้อความ “สังคมแห่งการเรียนรู้” มาจาก พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกำหนดไว้ว่า “ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” คือ ครู สควค. ที่มีบทบาทนำและเป็นแบบอย่างได้ 4 ด้าน คือ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาเครือข่ายครูและการพัฒนาสังคม Leave a Comment