[กองทุน] เสื้อยืดครู สควค.รักครอบครัว และการจัดตั้งกองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

tsmt-fund-130 ตุลาคม 2553 : ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู สควค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดตัว กองทุน “ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” โดยได้จัดทำของที่ระลึกจำหน่ายและการรับบริจาคเงินจากครู สควค. คนละไม่เกิน 500 บาท (บริจาคกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 500 บาท โดยการบริจาคทุกครั้ง ชมรมครู สควค. จะออกใบเสร็จรับเงินให้) ทั้งนี้ ชมรมครู สควค. มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ทุนจัดตั้ง มูลนิธิฯ จำนวน 250,000 บาท ซึ่งจะทำให้องค์กรของเรามีฐานะเป็นนิติบุคลตามกฎหมาย และเกิดจากการ “มีส่วนร่วม” ของพี่น้องเพื่อนครู สควค. อย่างกว้างขวาง โดยในระยะเริ่มแรก มีพี่น้องเพื่อนครู สควค. จำนวนหนึ่ง ได้สนับสนุนเสื้อ ครู สควค. รักครอบครัว จนได้ทุนก้อนแรกจำนวน 1,500 บาท และได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุนเพิ่มเติม ดังนี้

tsmt-fund-2

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
1. เงินเริ่มต้นกองทุน กำไรจากการขายเสื้อ “ครู สควค. รักครอบครัว” (1,500 บาท)
2. อาจารย์อรวรรณ อินทวิชญ (หัวหน้าสาขา พสวท. และ สควค. ขณะนั้น) บริจาคสมทบเงินเริ่มต้น (2,000 บาท)

tsmt-fund-0

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” 
ส่วนที่ 1 (บริจาคตามยอดสูงสุด จำนวน 500 บาท)
1. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (500 บาท) 
2. นายว่องไว ธุอินทร์ (500 บาท) 
3. นายณัฐพล แสงทวี (500 บาท) 
4. นายจตุรภัทร ประทุม (500 บาท) 
5. นายบุญเลี้ยง จอดนอก (500 บาท) 
6. นายวงค์ณภา แก้วไกรษร (500 บาท) 
7. นายณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข (500 บาท) 
8. นายชำนาญ เพริดพราว (500 บาท) 
9. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี (500 บาท) 
10. นายจักรพันธุ์ พิรักษา (500 บาท) 
11. นางพัณณิตา ธุอินทร์ (500 บาท) 
12. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร (500 บาท) 
13. นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ (500 บาท) 
14. นายปรมินทร์ แก้วดี (500 บาท) 
15. นายสราวุธ วิเชียรลม (500 บาท)
16. นายลือชา ลดาชาติ (500 บาท)
17. นางรัสนา อนันตสุข (500 บาท)

ส่วนที่ 2 
1. นายไพศาล วงศ์กระโซ่ (400 บาท) 
2. นางสาวอมรรัตน์ จุมพล (200 บาท) 
3. นางสาวมาณวิกา นาคนอก (200 บาท) 
4. นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห้า (200 บาท) 
5. นางสาวสมฤทัย สังฆคราม (200 บาท) 
6. นายนิกร สีกวนชา (200 บาท) 
7. นางสาวอณุสรา พลหาร (200 บาท)
8. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ (400 บาท)
9. นายธีระพงษ์  แสงสิทธิ์ (400 บาท)
10. นางวัชรียา พรหมพันธ์ (200 บาท)
11. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง (200 บาท)
12. นางสาวเพ็ญชรีย์ กุลสุวรรณ (200 บาท)
13. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์ (200 บาท)

ส่วนที่ 3 (บุคคลภายนอกที่สนับสนุน) 
1. เด็กชายภาคิน อาโยวงษ์ (350 บาท) 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ยอดเงินปัจจุบัน : 21,591 บาท 
หมายเหตุ : ผู้จัดการกองทุน (รับเงินบริจาค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร) จนกว่าจะได้ทุนจดทะเบียนมูลนิธิฯ ประกอบด้วย “คณะบุคคล” ดังนี้ 
1. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ประธานชมรมครู สควค.-อีสาน) 
2. นายว่องไว ธุอินทร์ (เลขานุการชมรมครู สควค.-อีสาน) 
3. นายณัฐพล แสงทวี (เหรัญญิกชมรมครู สควค.-อีสาน)

หมายเหตุ : “ครู สควค. ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” เป็นข้อความที่ชมรมครู สควค. ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของเครือข่ายครู สควค. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยหยิบยกข้อความ “สังคมแห่งการเรียนรู้” มาจาก พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยกำหนดไว้ว่า “ครูผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” คือ ครู สควค. ที่มีบทบาทนำและเป็นแบบอย่างได้ 4 ด้าน คือ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาเครือข่ายครูและการพัฒนาสังคม Leave a Comment