จดหมายถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561

สารถึง เพื่อนครู สควค. อีสาน ในการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ปี 2561
โดย ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครู สควค. รุ่นที่ 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา

เนื่องในโอกาสที่จะมีการประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. รุ่น พรีเมียมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม กลุ่มภาคอีสานและภาคใต้ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ที่จะถึงนี้ จึงขอส่งสารในนามประธาน สควค. ภาคอีสาน ถึง สควค. ภาคอีสาน , สควค. ภาคอื่นๆ รวมถึงทุกท่านที่รับสารนี้

ปัจจุบัน เรามี ครูทุน สควค. จำนวน กว่า 5,000 คน ในจำนวนเหล่านี้ มีที่เป็นศึกษานิเทศก์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารการศึกษา เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เป็นนักการศึกษาที่ทำงานในหน่วยงานการศึกษาส่วนกลาง และเป็นครูคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่น ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สิ่งที่อยากให้ สควค. ยืนหยัดมาตรฐานของครู สควค. เอาไว้ตลอดไป คือ เป็นครูที่มีความสามารถพิเศษ (ตามชื่อโครงการ) เป็นตัวแปรที่สำคัญ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และเป็นตัวเร่งให้ทุกคนที่เราทำงานด้วย มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

อยากเชิญชวนให้ สควค. ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน อย่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันๆ เพราะศักยภาพของคน 5,000 คน ย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อชาติได้ เราอยากเห็นการศึกษาที่มีคุณภาพแบบไหน เรามาร่วมกันสร้างได้ ที่จริงเคยกล่าวเอาไว้แล้ว 1 ครั้ง แต่ถือโอกาสเอามาย้ำอีก โดยขอเชิญชวนให้ท่านตั้งเป้าหมายของตนเองเอาไว้อีก 20 ปี (ล้อตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) แล้วมุ่งมั่นเดินไปให้ถึง ไปตามทางของตนเองแล้วไปเจอกันที่จุดนั้น

เราต้องการ 1 คน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา, เราต้องการ 1 คน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี, เราต้องการ 1 คน เป็น เลขาธิการ สพฐ., และ กอศ., เราต้องการ 1 คน เป็นเลขาธิการคุรุสภา, เราต้องการ 1 คนเป็น เลขาธิการสภาการศึกษา, เราต้องการหลายสิบคนเป็นคณบดีมหาวิทยาลัย, เราต้องการหลายร้อยคน เป็น ผู้บริหารการศึกษา เราต้องการหลักพันคน เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และอื่นๆ เราต้องการหลักหมื่นคนเป็นครูและเครือข่ายครูที่มีคุณภาพ และเราต้องการนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง จาก สควค. ที่ผันตัวเองออกไปทำงานและประกอบธุรกิจอื่นแล้ว จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา … เมื่อวันนั้นมาถึง

ใครอยากเป็นอะไรที่กล่าวมานี้ เลือกอนาคตและเส้นทางของตนเองได้เลยครับ เส้นทางนี้ยาวไกลและมีอุปสรรคมาก ระหว่างทางอย่าท้อ และอย่าละเลยในความฝันนี้ ขอให้มุ่งมั่น ยืนหยัด พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือและสนับสนุนกันและกัน อีก 20 ปี ข้างหน้า มาเจอกัน พกเรื่องเล่าความสำเร็จมาด้วย

กลัวทุกท่านจะลืม จะเตือนบ่อยๆ นะครับ

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ประธาน สควค. ภาคอีสาน
ก้าวหน้า สามัคคีLeave a Comment