รายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปบำเพ็ญบุญ 1 ของชมรมครู สควค. ภาคอีสาน

tsmt-bpboo1-listสืบเนื่องจาก ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดโครงการ “บำเพ็ญบุญ1” โดยการสร้างหอพระประจำโรงเรียน แห่งที่ 1 ที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ด้วยงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท  เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี การจัดตั้งชมรมครู สควค. วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกำหนดตั้งเป็นกองผ้าป่าจำนวน 200 กอง กองละ 500 บาท โดยผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้าป่าแต่ละกองจะได้รับการสลักชื่อร่วมกันติดไว้ ณ หอพระที่สร้างขึ้น โดยมีผู้บริจาคจำนวน 171 รายชื่อ มีรายนามและจำนวนเงินบริจาค ดังนี้

รายชื่อเจ้าภาพกองผ้าป่าสร้างหอพระบำเพ็ญบุญ 1
(กองละ 500 บาท : ได้ทำการสลักชื่อติดประจำหอพระ … ทั้งนี้ชื่อที่สลักไม่ได้ระบุยอดเงิน) 

1-20. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (10,000 บาท) 
21-23. ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง (อุบลราชธานี 1,500 บาท) 
24. เด็กชายพิทักษ์ไทย อนันตสุข (500 บาท) 
25. เด็กชายแทนคุณไทย อนันตสุข (500 บาท) 
26. นายไพรัช อนันตสุข (500 บาท) 
27. นางน้อย อนันตสุข (500 บาท) 
28. นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข (500 บาท) 
29. นางหนู สิทธินาม (500 บาท) 
30. นางทองสาย อุรา (500 บาท) 
31. นายสมาน พิมพ์หนองหว้า (500 บาท) 
32. นายชูเกียรติ อนันตสุข (500 บาท) 
33. นางกัญญาภัค อนันตสุข (500 บาท) 
34. นางสาวรัสนา สิงหปรีชา (500 บาท) 
35. นายดำรงค์ สิงหปรีชา (500 บาท) 
36. นางอำไพ สิงหปรีชา (500 บาท) 
37. นายสุระพงษ์ คำผง (สุรินทร์ 500 บาท) 
38. นางถนอม จิตชื่น (สุรินทร์ 500 บาท) 
39. นางสุทัศนี ใจกล้า (สุรินทร์ 500 บาท) 
40. นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก (สุรินทร์ 500 บาท) 
41. ด.ต.ประทีป เชื่อมกระโทก (สุรินทร์ 500 บาท) 
42. นายไพรวัลย์ ดวงตา (ยโสธร 500 บาท) 
43. นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม (มหาสารคาม 500 บาท) 
44. นางสาวสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์ (ลำพูน 500 บาท) 
45. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี (บุรีรัมย์500 บาท) 
46. นายไพศาล วงศ์กระโซ่ (มุกดาหาร500 บาท) 
47. นางศิวาพร รัตนเพชร (มหาสารคาม500 บาท) 
48. นายภักดี คันธี (ขอนแก่น 500 บาท) 
49. นางสาวศรวณีย์ ลาเต (ศรีสะเกษ 500 บาท) 
50. นายปัณณธร อ่อนแก้ว (แพร่ 500 บาท) 
51. นายขวัญ ตาชัย (เพชรบูรณ์ 500 บาท) 
52. นางสุพัตรา ทองเนื้อห้า (นครศรีธรรมราช 500 บาท) 
53. นางสาวพิมพร ผาพรม (กาฬสินธุ์ 500 บาท) 
54. นางสาวอัครินทร์ แสงโยจารย์ (ยโสธร 500 บาท) 
55. นางสาววลารัตน์ ทาสีเพชร (ยโสธร 500 บาท) 
56. นางวาสนา จันทร์อยู่ (สุราษฎร์ธานี 500 บาท) 
57. นางสาวรจนา ไชยศรีฮาด (เลย 500 บาท) 
58. นางนิตยาพร กินบุญ (ขอนแก่น 500 บาท) 
59. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร (อุดรธานี 500 บาท) 
60. นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ (นครปฐม 500 บาท) 
61. นายวีระชาติ ผิวอ่อน (สุรินทร์ 500 บาท) 
62. นางเจนจิรา แสนไชย (หนองคาย 500 บาท) 
63. นางสาวปรียาดา ทะพิงค์แก (เชียงใหม่ 500 บาท) 
64. นายชำนาญ เพริดพราว (สกลนคร 500 บาท) 
65. นายบุญเลี้ยง จอดนอก (อุดรธานี 500 บาท) 
66. นางสาวจุฑามาศ พุดหอม (สุรินทร์ 500 บาท) 
67. นางสาวชีวรัตน์ ช่ำชอง (สุรินทร์ 500 บาท) 
68. นางมุทิตา พูนวิเชียร (บุรีรัมย์ 500 บาท) 
69. นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียร (บุรีรัมย์ 500 บาท) 
70. นายจักรี ฉิมเรือง (ตรัง 500 บาท) 
71. นายณรงค์ กล้าหาญ (สุพรรณบุรี 500 บาท) 
72. นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น (ตรัง 500 บาท) 
73. นายปริญญา ปัญญาฟู (ลำพูน 500 บาท) 
74. นายนิรันดร์ ปันที (เชียงใหม่ 500 บาท) 
75. ว่าที่ ร.ต. อภิชาต อริยพิทยาภรณ์ (ภูเก็ต 500 บาท) 
76. นายสุปัญ หมอดู (ชัยภูมิ 500 บาท) 
77. นายธโนวุธ อิ่นคำ (ชัยภูมิ 500 บาท) 
78. ครูเฉลิมศรี เตียปาน (ชลบุรี 500 บาท) 
79. ครูชะลอ ประชุมฉลาด (ลำปาง 500 บาท) 
80. ครูภาวิณี แก้วแสงอินทร์ (เชียงราย 500 บาท) 
81. ครูพรนิภา ปุตุรงค์ (ราชบุรี 500 บาท) 
82. ครูสุกัญญา สารณัฐ (อำนาจเจริญ 500 บาท) 
83. ครูพงารัตน์ บุญเฉิด แย้มวงค์ (ตรัง 500 บาท) 
84. ครูจุฑาทิพย์ คำตีด (กำแพงเพชร 500 บาท) 
85. ครูบุญเรือน คะเซ็นแก้ว (นครราชสีมา 500 บาท) 
86. ครูพรรณทิศ พลรัฐธนาสิทธิ์ (นครศรีธรรมราช 500 บาท) 
87. ครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี (เชียงราย 500 บาท) 
88. ครูนาตยา น้อยนรินทร์ (อุดรธานี 500 บาท) 
89. ครูวัลภา ปู่ชูประเสริฐ (ชลบุรี 500 บาท) 
90. ครูจุฑามาศ ทวีบุตร (มุกดาหาร 500 บาท) 
91. ครูอำนวย เคี่ยงคำผง (นครพนม 500 บาท) 
92. ครูเพ็ญศรี ธิมา (พะเยา 500 บาท) 
93. ครูลัดดา วิทยานุภาพยืนยง (กรุงเทพมหานคร 500 บาท) 
94. ด.ช.กิตินล-เทพวริทธิ์ เพริดพราว (สกลนคร 500 บาท) 
95. นายจักรพันธ์ พิรักษา (บุรีรัมย์ 500 บาท) 
96. นายชิษณุพงศ์ ชัยรินทร์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
97. นางสาวอรุณรัตน์ แสงทวี (สุรินทร์ 500 บาท) 
98. นางสาวสุขุมาลย์ แสงทวี (สุรินทร์ 500 บาท) 
99. นายพล-นางชนัฎดา สีดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
100. เด็กชายศุภกร สีดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
101-102. ครูมาณวิกา นาคนอกและครอบครัว (ขอนแก่น 1,000 บาท) 
103-104. ครูนวลพรรณ ทองนิ่ม (กรุงเทพมหานคร 1,000 บาท) 
105. ครูทิวาดี บัวจันทร์ (นครศรีธรรมราช 500 บาท) 
106. นางสาวขวัญข้าว อินาวัง (ชัยภูมิ 500 บาท) 
107. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขต (นครราชสีมา 500 บาท) 
108. นายสุนทร ใจภักดี (ศรีสะเกษ 500 บาท) 
109. นางสาววลัยพร ชัยพรม (สมุทรปราการ 500 บาท) 
110. นายทองคำ อำไพ (สุรินทร์ 500 บาท) 
111. นายว่องไว ธุอินทร์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
112. นายประเสริฐ สันทอง (สุรินทร์ 500 บาท) 
113-116 กลุ่มคนละก้าว และสมทบ (18 ตุลาคม 2554) (FB/krusmart 2,000 บาท) 
117. ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 500 บาท) 
118. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 500 บาท) 
119. นางสาววราภรณ์ หล้าหาร (ขอนแก่น 500 บาท) 
120. นายสมเจตน์ สมุทวนิช (สมุทรสงคราม 500 บาท) 
121. นางพรเทพ เมินขุนทด (สุรินทร์ 500 บาท) 
122. นายธวัชชัย เป็นพนัสสัก (พะเยา 500 บาท) 
123. Mr.Khamdy Sithisack (เวียงจันทน์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 500 บาท) 
124. Mrs.Pomphavanh Vibounmee (เวียงจันทน์ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 500 บาท) 
125. ครูจำรัส ทองสน (เพชรบูรณ์ 500 บาท) 
126. นายณัฐพล แสงทวี (สุรินทร์ 500 บาท) 
127. นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
128. นางนภัสสร แผ่นจันทร์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
129. ดร.พัลลภ พัวพันธุ์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
130. คณะครูโรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น (ขอนแก่น 500 บาท) 
131. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร (ขอนแก่น 500 บาท) 
132. นายวรศักดิ์ กันสุทธิ (สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรุงเทพฯ 500 บาท) 
133-134. นายธนชัย สุทธิยานุช (สุรินทร์ 1,000 บาท) 
135. นางสาวภัทริกา ศรีขอดเขต และสิบโทสราวุธ พื้นชัยภูมิ (กาฬสินธุ์ 500 บาท) 
136. นางสาวนุสรา สินทร และ นายศักดิ์ชาย ไวสุวรรณ (ขอนแก่น 500 บาท) 
137. นางสุภาพ พลภักดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
138-139. นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ (นครราชสีมา 1,000 บาท) 
140-141. นางรุ่งนภา-นายอุเทน สงวนรักษ์ (สระบุรี 1,000 บาท) 
142. นางกุหลาบ วงศ์วาน (สุรินทร์ 500 บาท) 
143. นางสาวพัชรสินี เหลาคำ (สุรินทร์ 500 บาท) 
144-145. นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริม (อุบลราชธานี 1,000 บาท) 
146. นายวีระชัย พรหมบุตร (สุรินทร์ 500 บาท) 
147.นายพิเชษฐ์ พิมพ์มหา (ขอนแก่น 500 บาท) 
148. นายวงค์ณภา แก้วไกรษร (อุดรธานี 500 บาท) 
149. นางสาวเพียงใจ จำปาทอง (สุรินทร์ 500 บาท) 
150. นายปรมินทร์ แก้วดี (ศรีสะเกษ 500 บาท) 
151. นางปาลิตา พันบุดดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
152. นายสำราญ พันบุดดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
153. เด็กหญิงชวัลรัตน์ พันบุดดี (สุรินทร์ 500 บาท) 
154. นายมงคล สืบศรี (สุรินทร์ 500 บาท) 
155. ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 500 บาท) 
156. นางพิชามญชุ์ ใยวัน (สุรินทร์ 500 บาท) 
157. ดร.โชคชัย ยืนยง (ขอนแก่น 500 บาท) 
158. นายเดชา การรัมย์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
159. นายทันใจ ชูทรงเดช (สุรินทร์ 500 บาท) 
160. นายสวาท-นางคำนา คงนุรัตน์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
161. นางกาญจนา-นายเฉลิม-เด็กหญิงอัญชลี กิริยางาม (สุรินทร์ 500 บาท) 
162. นายสุภาพ-นายมานพ-นางสาววิภาภรณ์ คงนุรัตน์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
163. นางตั๋น พันธจักร-นางภูมิ คงนุรัตน์ (สุรินทร์ 500 บาท) 
164. เด็กชายวรปรัชญ์ แก้วไกรษร (อุดรธานี 500 บาท) 
165. นางสาวกัญญา จิตฟุ้ง (กาฬสินธุ์ 500 บาท) 
166. ครูสิริมา เปียอยู่ (จ.กำแพงเพชร) 50 บาท 
167. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา (จ.สุรินทร์) 13,160 บาท 
168. คณะผู้บริหาร และอาจารย์ สสวท. (กรุงเทพ) 4,070 บาท 
169. นางสาวมุกดา บุตรวงศ์ (อุบลราชธานี 200 บาท)
170. ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว (อุดรธานี) 100 บาท
171. เว็บอนันตสุขดอทคอม (www.anantasook.com) 1,111 บาท

ทั้งนี้ คณะครูโรงเรียนพล ที่เข้ารับการอบรมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2554 (ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1 กอง) มีรายนามดังนี้  นางคุนัญญา จันทร์คูณ/นางจงกล โม้ทองศรี/นางสุปรีดา ประภาการ/นางวันเพ็ญ ชินรินทร์/นางกิติกร เอกศิริ/นายพิมาน โทวิรัตน์/นางสาวกิรณา เพชรวรากุล/นายสุรชัย บำรุงไทยชัยชาญ/นายสมชาย หาดวรรณ์/นายนริศ วาดเขียน /นางดรุณี หงษ์ทอง/นางศุกร์ศรี หลงละเลิง/นางจารุวรรณ โตบัว/นางจินตนา หางาม/นางแก้วตา เสมอหน้า/นางนงเยาว์ เถาหมอ/นางสุภาจิตต์ พลอ่อนสา/นางศัลยา ชนะวงศ์/นางสุมลพรรณ ศรีลำดวน

สรุปยอดรวมทั้งสิ้น (101,191 บาท)

มอบเงินสร้างหอพระบำเพ็ญบุญ 1 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 100,000 บาท 
ยอดคงเหลือ 1,191 บาท และค่าดอกเบี้ยเงินฝาก 265 บาท รวม 456 บาท…..ยกไปโครงการบำเพ็ญบุญ 2 จำนวน 1,456 บาท 

รายชื่อผู้บริจาคสมทบในวันวางศิลาฤกษ์ (ยกไปบำเพ็ญบุญ 2) 
1. นางสาวจุฬารัตน์ ดีมาก (สุรินทร์ 200 บาท) 
2. นางจารุวรรณ พวงบุปผา (สุรินทร์ 100 บาท) 
3. นายปรีชา ชนะชัย (สุรินทร์ 100 บาท) 
รวม 400 บาท 
รวมยอดทั้งสิ้น ยกไปโครงการบำเพ็ญบุญ 2 จำนวน 1,856 บาท 

     ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบพระคุณเพื่อน พี่น้อง ทุกท่าน ที่มอบและสละทรัพย์ ทำบุญ ร่วมกัน ทุกบาทของท่าน จะสร้างสรรค์สิ่งมีคุณค่าไว้ให้ประเทศของเรา ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมั่งคั่ง ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาที่ดีงามทุกประการ

tsmt-horpra-bpboon

หมายเหตุ ส่งมอบเงินเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 : โดยผู้แทนชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือ (ศักดิ์อนันต์  อนันตสุข-ว่องไว ธุอินทร์-ณัฐพล แสงทวี) ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบหอพระเมื่อ 7 มีนาคม 2555 โดยมีนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายปรมินทร์ แก้วดี, นายกิตติชัย แผ่นจันทร์และ นายณัฐพล แสงทวี กรรมการชมรมครู สควค.ร่วมส่งมอบอย่างเป็นทางการ
ชมภาพกิจกรรมวันส่งมอบเงินและหอพระที่ :: http://www.krusmart.com/tsmt-bumpenboon-1/
ชมภาพสลักรายชื่อร่วมกันที่นี่ :: http://www.krusmart.com/wp-content/uploads/2013/12/bpboon-list.gif
ชมรายชื่อที่ร่วมบริจาคบำเพ็ญบุญ 1 ที่ :: http://www.krusmart.com/tsmt-bumpenboon1-list-supporter/Leave a Comment