ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย

Stem-Map

เครือข่ายครู สควค. 4 ภูมิภาค โดยชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จะกำหนดให้มีคณะผู้ประสานงานย่อย อิงตามเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อประสานการดำเนินงานของเครือข่ายและเตรียมการจัดกิจกรรม “ครบรอบ 20 ปี ครู สควค.” ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 (ปัจจุบันมีการเลื่อนการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด)

1. เครือข่ายครู สควค. ภาคอีสาน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
พื้นที่ศูนย์ที่ 3 : ดร.บุญเลี้ยง จอดนอก
พื้นที่ศูนย์ที่ 4 : นายภูวนาท คำพมัย
พื้นที่ศูนย์ที่ 5 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
พื้นที่ศูนย์ที่ 6 : นายจักรพันธุ์ พิรักษา

2. เครือข่ายครู สควค. ภาคเหนือ : นายวิโรจ หลักมั่น
พื้นที่ศูนย์ที่ 1 : นายวิโรจ หลักมั่น

3. เครือข่ายครู สควค. ภาคกลาง : นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
พื้นที่ศูนย์ที่ 2 :
พื้นที่ศูนย์ที่ 7 :
พื้นที่ศูนย์ที่ 8 :
พื้นที่ศูนย์ที่ 9-10 :
พื้นที่ศูนย์ที่ 11 :

4. เครือข่ายครู สควค. ภาคใต้ : นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
พื้นที่ศูนย์ที่ 12 :
พื้นที่ศูนย์ที่ 13 :

เว็บศูนย์สะเต็มศึกษาประเทศไทย [http://www.stemedthailand.org/]
ภาพประกอบจาก :
 http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2014/02/Map-493×1024.pngLeave a Comment