ผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)
ชื่อผู้รายงาน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
ปีที่วิจัย : พ.ศ. 2560-2561
ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2562 

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 ด้วยรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 ใน 4 ด้านดังนี้ (1) ด้านบริบท (2) ด้านปัจจัยนำเข้า (3) ด้านกระบวนการ (4) ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน จำนวน 143 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ปีการศึกษา 2560 ผลการดำเนินการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า องค์ประกอบด้านบริบทในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ในภาพรวม 7 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.51, S.D. = 0.75) ลำดับที่ขององค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันดับที่สองได้แก่ โรงเรียนต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนด อันดับที่สามได้แก่ ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ อันดับที่สี่ได้แก่ โครงการสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและชุมชน อันดับที่ห้าได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและจุดหมายของหลักสูตร อันดับที่หกได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอันดับสุดท้ายได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตามสภาพจริง

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ในภาพรวม10 ข้อ อยู่ในระดับมาก ( x= 4.48, S.D. = 0.67) ลำดับที่ขององค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ บุคลากรมีความรู้และความสามารถเพียงพอ อันดับที่สองได้แก่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย อันดับที่สามได้แก่ การกำหนดเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม อันดับที่สี่ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจต่อการดำเนินการ อันดับที่ห้าได้แก่ การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน อันดับที่หกได้แก่ จำนวนบุคลากรในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม อันดับที่เจ็ดได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมเหมาะสม อันดับที่แปดได้แก่ สถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจกรรมเหมาะสม อันดับที่เก้าได้แก่ สื่อเอกสารและวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ และอันดับสุดท้ายได้แก่ การสนับสนุนด้านงบประมาณมีเพียงพอ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา ในภาพรวม 12 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.56, S.D. = 0.70) ลำดับที่ขององค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับนักเรียน อันดับที่สองได้แก่ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน อันดับที่สามได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อันดับที่สี่ได้แก่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน อันดับที่ห้าได้แก่ มีการกำหนดผู้ปฏิบัติงาน อันดับที่หกได้แก่ มีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม อันดับที่เจ็ดได้แก่ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันดับที่แปดได้แก่ มีการประสานงานและขอความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ อันดับที่เก้าได้แก่ มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม อันดับที่สิบได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม อันดับที่สิบเอ็ดได้แก่ มีการประเมินผลระหว่างดำเนินกิจกรรม และอันดับสุดท้ายได้แก่มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่าองค์ประกอบด้านผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยาในภาพรวม 8 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.62, S.D. = 0.67) ลำดับที่ขององค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อันดับที่สองได้แก่ กิจกรรมจัดได้เหมาะสมและสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนได้ อันดับที่สามได้แก่ นักเรียนช่วยเผยแพร่กิจกรรมไปยังชุมชนต่าง ๆ อันดับที่สี่ได้แก่ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น อันดับที่ห้าได้แก่ นักเรียนต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อันดับที่หกได้แก่ นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อันดับที่เจ็ดได้แก่ นักเรียนดำรงตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และอันดับสุดท้ายได้แก่ นักเรียนจัดตั้งสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม

4.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนตาเบาวิทยา 10 กิจกรรม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.66, S.D.= 0.57) ลำดับที่ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมสัมมาชีพ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ อันดับที่สองได้แก่ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร คุณธรรมนำชีวิต อันดับที่สามได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา อันดับที่สี่ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมประจำตน ยุวชนประชาธิปไตย อันดับที่ห้าได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ อันดับที่หกได้แก่ กิจกรรมสวดมนต์ พัฒนาสมาธิ เสริมปัญญา อันดับที่เจ็ดได้แก่ กิจกรรมการบูรณาการหลักธรรมตามโครงการและกิจกรรมสำคัญ อันดับที่แปดได้แก่ กิจกรรมศูนย์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อันดับที่เก้าได้แก่ กิจกรรมการบูรณาการหลักธรรมในการจัดการเรียนรู้ อันดับสุดท้ายได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม



Leave a Comment