การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ม.5 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร.ธารทิพย์ จันทรนิมะ
ปีที่เผยแพร่ : 2561

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องไฟฟ้าสถิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต จำนวน 7 แผน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 7 เล่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ผู้รายงานได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือขึ้นเอง และหาคุณภาพของเครื่องมือโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ความยากง่ายของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.24 – 0.78 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 – 0.75 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.7778 และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ 0.8345 ผู้รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการประเมินผลตามสภาพจริง และมีการวัดผลเป็นระยะ ๆ หลังเรียนจบแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ก็ประเมินด้วยแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เมื่อเรียนจบครบทุกแผน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา นำคะแนนที่ได้หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ คำนวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก และทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา

ผลการรายงานพบว่า แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้ ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากับ 81.68/82.69 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7381 คิดเป็น ร้อยละ 73.81 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98Leave a Comment