เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย

เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 2 เรื่องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 เรื่ององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ผลงานของ : ครูวันทา นามรักษ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

สาระสำคัญ : องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกิดจากการสืบค้นที่ปรากฏในหลักฐานทางประวิติศาสตร์ โดยนักประวัติศาสตร์หรือผู้สร้างองค์ความรู้ ซึ่งได้ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นองค์ความรู้เพื่อช่วยให้มนุษย์ ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ความถูกต้องความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ก็มีความสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วย


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ >> คลิกเลย >> [การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย]Leave a Comment