ชมรม ครู สควค.

tsmt

THE TALENT TEACHERS OF SCIENCE,MATHEMATICS AND TECHNOLOGY CLUB (TSMT)

ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)
โดยทุนสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2549 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ควคท.) ที่ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2548 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 46 หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32130

วัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรมครู สควค. มีดังนี้
(1) เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างครู สควค. กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) หรือองค์กร สถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับครูหรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งในและนอกประเทศ
(2) เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่สมาชิกและชมรมพึงมีเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศ
(3) เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสารข่าวสารของชมรม  ของทางราชการ  หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
(4) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัย ให้คำปรึกษา อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผู้เรียน
(5) เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพของสมาชิก
(6) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความสามัคคีของสมาชิก
(7) เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
(8) ไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีชมรมครู สควค. 4 ภูมิภาค (สาขาภาคกลาง, สาขาภาคเหนือ, สาขาภาคใต้ และสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แต่ ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายครู สควค. ทั้ง 4 ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรม บนฐานคิดเพื่อครู สควค.ทั้งประเทศ ในอีกบทบาทหนึ่ง ชมรมครู สควค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอยู่ในฐานะที่เป็น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) แห่งประเทศไทย ด้วย

ดาวน์โหลด
1. กรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายครู สควค. : [ดาวน์โหลด]
2. ระเบียบข้อบังคับชมรมครู สควค. : [ดาวน์โหลด]
3. ใบสมัครสมาชิกชมรมครู สควค. : [ดาวน์โหลด]
4. คณะกรรมการบริหารชมรมครู สควค. (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : [ดาวน์โหลด]Leave a Comment