Latest การบริหารงานสี่ฝ่าย News

[มาใหม่] ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การขอใบประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ ล่าสุด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ...

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ใหม่ล่าสุด ระเบียบทรงผมนักเรียน 2556

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน ...

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยครู ความผิดวินัยเกี่ยวกับนักเรียน ความผิดวินัยกับการปฏิบัติงานครู ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน ...

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของข้าราชการทุกสังกัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...

ผู้รับบำนาญ เฮ ครม. เห็นชอบเพิ่ม ช.ค.บ. รวมเบี้ยหวัดบำนาญ 10,000 บาท ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ 100,000 บาท

20 พฤศจิกายน 2561 : ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ ...

ว22/2555 การจัดลำดับอาวุโสในราชการ ลำดับอาวุโสของข้าราชการ อาวุโสในระบบราชการ หลักอาวุโสราชการไทย

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖ /ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ แนวทางการวินิจฉัย : ...

[เตือนครู] ระวังผิดวินัย ตัวอย่างความผิดทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัยครู

ตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัย ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 1. พูดนอกเรื่อง ...

[มาใหม่] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ...

[มาใหม่] กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...

ทำไมถึงมี ผอ.เขต ที่ไม่มีวิทยฐานะหรือมีต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ทั้งที่ พ.ร.บ.กำหนดให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป

คำถาม : ทำไมถึงมี ผอ.เขต ที่ไม่มีวิทยฐานะหรือมีต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ทั้งที่ พ.ร.บ.กำหนดให้มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป คำอธิบาย ...