Latest ปฏิรูปศึกษาธิการ News

[ประกาศ ศธ.] จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ศึกษาธิการภาค 1-18

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่รับผิดชอบ ...

[คสช. 10-11/2559] คำสั่งยุบเลิก อกคศ. คำสั่งยุบเลิกคณะกรรมการเขต คำสั่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

สรุปคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10-11/2559 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/1.PDF] – ...

[มาใหม่] ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2558-2563 ของ สพฐ. 6 เรื่อง เร่งด่วนภายใน 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558-2563 โดยแบ่งออกเป็น ...

[แผนการศึกษาชาติ] กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561)

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557-2561) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของคนในทุกช่วงอายุ ...