Latest แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย News

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1. “เด็ก” ความหมายตามข้อใดถูกต้องที่สุด ก. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ...

[ข้อสอบภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 1. “คนพิการ” มีสาเหตุเนื่องจากความบกพร่อง โดยแบ่งประเภทข้อใดถูกต้อง ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1. คณะกรรมการคุรุสภาประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงฯ) 1. ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ...

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา]

1. นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ด้านการศึกษา ได้กำหนดไว้เป็นข้อที่เท่าใด ก. ข้อที่ 1 ข. ข้อที่ 2 ค. ข้อที่ 3 ง. ข้อที่ ...

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2558 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน]

1. หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 คือใคร ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข. พลเรือเอก ณรงค์ ...

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2560 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ]

1. วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ ก. 20 กุมภาพันธ์  ข. 21 กุมภาพันธ์ ...

รวมข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2560 [แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย]

1. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า วัฒนธรรม ก. สิ่งดี ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ข. ความเจริญในทางวิชาความรู้ ค. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ...