กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยครู ความผิดวินัยเกี่ยวกับนักเรียน ความผิดวินัยกับการปฏิบัติงานครู ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน ...

[เตือนครู] ระวังผิดวินัย ตัวอย่างความผิดทางวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัยครู

ตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวอย่างความผิดวินัย ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 1. พูดนอกเรื่อง ...