กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยครู ความผิดวินัยเกี่ยวกับนักเรียน ความผิดวินัยกับการปฏิบัติงานครู ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษไปแล้วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน ...