สรุป การเรียนรู้แบบ Active Learning คืออะไร ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning

activelearningสรุปง่ายๆ ; การเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ (1) อภิปรายกลุ่ม (ทำงานกลุ่มและมีการอภิปรายลงข้อสรุป)
(2) ลงมือปฏิบัติ (ทำชิ้นงานบางอย่าง)
(3) นำเสนอผลงาน (สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้)
(4) วิจัยค้นคว้าพัฒนาได้เอง (ต่อยอดเป็นโครงงานหรือสร้างนวัตกรรม)

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (หรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้) จะใช้การสอนแบบใดก็ได้ที่ตอบโจทย์ข้างต้น ซึ่งหากทำได้จะช่วยส่งเสริมเรื่อง STEM Education ที่กำลังฮอตในปัจจุบัน ได้ด้วย ซึ่งในที่นี้ขอนำเสนอวิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม (sociocultural approach) ของ Anantasook(2016) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ
2. ขั้นสำรวจและค้นหา
3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
4. ขั้นสร้างผลผลิตของความเข้าใจ
5. ขั้นสะท้อนผลผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนดังกล่าวได้ที่นี่ :>> [http://www.astroeducation.com/stem-teaching-plan/]
ขอขอบคุณ : ภาพประกอบจากคู่มือการอบรมครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ อจท.Leave a Comment