การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชาวิทยาศาสตร์  ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ผู้รายงาน  วาสนา  ทองนำ
ปีที่พิมพ์  2560

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้  เพื่อการพัฒนาบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชา  วิทยาศาสตร์  ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชา  วิทยาศาสตร์  ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ว23101  ใน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ บทเรียนการ์ตูน  หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  8  เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้บทเรียนการ์ตูน  จำนวน  11   แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ  จำนวน  1 ชุด แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชา วิทยาศาสตร์  ว23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชนิดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  จำนวน  1 ชุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานและค่าดัชนีประสิทธิผล 

ผลการดำเนินงานพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์ ว23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เท่ากับ  92.43/86.53

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชาวิทยาศาสตร์  ว23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.7829  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ  78.29

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  บทเรียนการ์ตูนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  วิชาวิทยาศาสตร์  ว23101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับ  ความพึงพอใจมากที่สุดLeave a Comment