Latest หลักสูตร2560 News

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ตัวอย่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยม ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part1 [หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์] => ...

สรุป การจัดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน ปรับปรุง 2560

วิเคราะห์ & สังเคราะห์ สรุป (อ้างอิงตามเอกสารต่างๆ) หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง 2560 Part2 [หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ...