Latest ข้อสอบ สอบ ศน. News

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 1. การเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 1. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 1. คณะกรรมการคุรุสภาประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงฯ) 1. ...

[ข้อสอบ ภาค ก] แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ...

[สำคัญ] มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ...

[ข้อสอบ ศน] ข้อสอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์ การพัฒนาสมรรถนะหลัก-สมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์

ข้อสอบวัดสมรรถนะศึกษานิเทศก์ : UTQ-02202 การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์ 1. คำสำคัญที่มักใช้ในความหมายเดียวกันกับ ...

[สอบ ศน.] รวมเนื้อหา ภาค ก ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา : ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหา หนังสือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ภาค ก ความรู้ความสามารถทางการนิเทศการศึกษา เนื้อหาต่อไปนี้ ...

[สอบ ศน.] ความรู้ความสามารถด้านการนิเทศการศึกษา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ความหมายของการนิเทศ คำว่า การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุง ดังนั้น การนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ ...