มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำสั่งให้ใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

……เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ฯ เลื่อนชั้น ตามลำดับปีการศึกษาจนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามคำสั่ง และตัวชี้วัดฯ ที่เกี่ยวข้อง

Download ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

3. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

4. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)Leave a Comment