ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ประกาศจัดตั้ง สบก. ปฏิรูปการศึกษา [2 มีนาคม 2560]

ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา [2 มีนาคม 2560]
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด …. จึงประกาศจัดตั้ง สำนักบูรณาการการศึกษา เรียกโดยย่อว่า สบก.

Integrate-educationLeave a Comment