การพัฒนาชุดกิจกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริม NOS

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาชุดกิจกรรม (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรม และ (4) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม ดังนี้ (4.1) เปรียบเทียบความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม (4.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม และ (4.3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน 6/2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 27 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จำนวน 6 ชุด, (2) แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ข้อ, (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30 ข้อ, (4) อนุทิน และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent การทดสอบค่า t-test one group และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า (1) ครูและนักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการสอนแบบบ่งชี้และการสะท้อนความคิด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 เพราะสามารถถ่ายทอดความเป็นรูปธรรมให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนความเข้าใจการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม, (2) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.14, (3) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรม พบว่านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ตามที่กำหนด มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องครบทุกประเด็น และ (4) ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเป็น ดังนี้ (4.1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้อง (Understanding: U) คิดเป็นร้อยละ 50.93 มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding: PU) คิดเป็นร้อยละ 43.52 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน (Misunderstanding: MU) คิดเป็นร้อยละ 5.55 และไม่เข้าใจ (Naïve Understanding: NU) ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ด้านโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific World View) มีค่าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.02, (4.2) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4.3) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก ( x=4.46, S.D=0.61) ทั้งนี้ด้านการเห็นคุณค่าและความมั่นใจในตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

Title The Development of Activities Packages on Evolution of Life by Inquiry Learning Approach and Explicit and Reflective Teaching Approach to Enhancing Understanding the Nature of Science and Scientific Achievement for twelfth Grade Student.
Author Miss. Nichatcha Aryowong
School Nongwa Pittayasann, Nakhon Ratchasima Province
Year 2016

Abstract

The purposes of this research were to developed Activities Packages on evolution of life by inquiry learning approach and explicit and reflective teaching approach to enhancing understanding the nature of science and scientific achievement for twelfth grade student. This research was research and development consisted of four steps: (1) Study basically information and need assessment for developed the activities packages on Evolution of Life by inquiry learning approach and explicit and reflective teaching approach to enhancing understanding the nature of science and scientific achievement for twelfth grade student., (2) Developed the activities packages to meet the 80/80 efficiency., (3) Tryout the activities packages and (4) study the effectiveness of activities packages were as follows: (4.1) Compare understanding of the nature of science of the samples before and after learning the activities packages., (4.2) Compare scientific achievement of the samples before and after learning the activities packages. And (4.3) study the samples’ satisfaction toward the activities packages. The samples of this study was the third year high school students in the first semester academic year 2016 of Nongwa Pittayasan Nakhon Ratchasima province. 27 samples were randomly selected (simple random sampling). The instruments used in this research were: (1) The activities packages on Evolution of Life by inquiry learning approach and explicit and reflective teaching approach to enhancing understanding the nature of science and scientific achievement for twelfth grade student were 6 series with the 80/80 efficiency., (2) Understanding nature of science test were 8 items., (3) Scientific achievement tests on evolution of life were 30 items., (4) Journal writing. And (5) the questionnaires for satisfaction toward the activities packages were 10 items. This research was research and development. The statistical analysis employed were percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, t-test one group and content analysis.

The results of this research were as follow: (1) The study data showed that teachers and students want to teach and study by using Activities Packages because it can developed an understanding of the work of scientists, the acquisition of scientific knowledge, the relationship between science technology and society, Inquiry learning with instruction and reflection indication, concretely convey the students even more. (2) Activities Packages on Evolution of Life consisted of 6 series. The Development of Activities Packages on Evolution of Life by Inquiry Learning Approach and Explicit and Reflective Teaching Approach to Enhancing Understanding the Nature of Science and Scientific Achievement for twelfth Grade Student effective (E1/E2) was 82.78/81.14. (3) The experiment result found that the students performed the activity as prescribed. They were Interested and enthusiastic in learning and comment on the nature of science has been correct on all issues. (4) The effectiveness of activities packages were as follows: (4.1) The sample’s posttest percentage understanding nature of science score was higher than pretest. Scientific World View have the highest percentage (58.02%). (4.2) The sample’s posttest mean achievement score was significantly higher than pretest, at the .05 level. (3) The satisfaction of students toward learning the activities Packages was highest level ( x=4.46, S.D=0.61). In terms of value and self-confidence have the highest average.

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess12/m6/550/lesson4/content4.phpLeave a Comment