ครูสังคมมัธยมเฮ คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์ สอนประวัติศาสตร์แนวใหม่

เรียน…ครูสังคมศึกษาสังกัด สพม.ทุกท่าน

ด้วยผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา “คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อลดอคติทางชาติพันธุ์” ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการในปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อดำเนินการในระยะถัดไปจึงขอความอนุเคราะห์ครูสังคมศึกษาสังกัด สพม. ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ ผ่าน Google Forms เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการทางสถิติในการพัฒนาคู่มือฯ ต่อไป

คู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ >> [https://drive.google.com/drive/folders/13CFN3jdHgZwUccn9GF07GK-IznwnpV6z?usp=sharing]

ขอบคุณ : พันธ์นุพงษ์Leave a Comment