Jumping Task และ Sharing Task ตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC)

Jumping Tasks คืออะไร

Jumping Task และ Sharing Task เป็นคำสำคัญที่ในแวดวงคนทำงานตามแนวคิดของโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC) พูดถึงกัน

โดยทั่วไป Task หมายถึง ภาระงานที่งานที่มอบหมายให้ทำระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยครูมักจะออกแบบภาระงานที่อาศัยประสบการณ์ของเด็กหรือการสืบค้นเบื้องต้น เช่น ทำใบงานจากการอ่านใบความรู้ หรือหนังสือแบบเรียน ซึ่งงานลักษณะนี้จัดเป็นภาระงานพื้นฐาน หรือ Sharing Task ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ระหว่างผู้เรียน

แต่สำหรับ Jumping Task นั้นเป็นงานที่ซับซ้อน ท้าทาย เพื่อกระตุ้นผู้เรียนต้องร่วมกันแก้ปัญหา มี ได้ขบคิดและลงมือทำด้วยกัน ใช้ทักษะ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาร่วมมือร่วมพลังเพื่อทำให้บรรลุภารกิจนั้นได้ Jumping Task จึงเป็นภาระงานที่มีความยากและซับซ้อนมากกว่า Sharing Task

Jumping Task กับ Sharing Task เป็นงานที่เกาะเกี่ยวกัน โดยอาจจะอยู่ในคาบเดียวกันหรือแยกกันคนละคาบได้ เช่น ใช้ Sharing Task ในการปรับจูนความเข้าใจร่วมกันก่อน จะใช้ Jumping Task พาผู้เรียนกระโจนไปสู่ประสบการณ์ที่มีความแปลกใหม่ ซับซ้อน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หรือจะให้ทำ Jumping Task แล้วต่อด้วย Sharing Task เพื่อสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้

เรียบเรียงโดย : อรรถพล อนันตวรสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : Krusmart.Com นำมาจากเพจของอาจารย์อรรถพล อนันตวรสกุลLeave a Comment