[อกศจ.] ที่มา อกศจ. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อำนาจหน้าที่ อกศจ. มีหน้าที่อะไรบ้าง

or-kor-sor-jor

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 8 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศจ. ประกอบด้วย 

(1) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ดูที่มาและรายละเอียดเกี่ยวกับ กศจ. คลิก ที่นี่ >> [คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด]

ขอขอบพระคุณ : Infographic จากเว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอมLeave a Comment