ขอเชิญครูทุน สควค. อีสาน สมัครร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2562

ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) โดยการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดข้อตกลงของผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 80 คน (เฉลี่ยจังหวัดละ 4 คน) ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและข้อตกลงเบื้องต้น

1. เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ที่รับทุนโครงการ ครู สควค. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และควรมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาได้ทั้งสองวัน คือวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เพราะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายที่แน่วแน่จริงจัง โดยมีค่าที่พักให้ 1 คืน/ คนๆ ละ ไม่เกิน 600 บาท (หากพัก 2 คืน ต้องหาคู่พักเอง จะเพียงพอ) มีค่าเดินทางให้ในอัตราที่กำหนด พร้อมอาหารและอาหารว่างจำนวน 2 วัน

3. เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานการพัฒนาผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ และพร้อมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์หากได้รับคัดเลือก โดยมีทุนให้จัดทำโปสเตอร์รายละไม่เกิน 500 บาท ตามเทมเพลตที่เรากำหนดรูปแบบให้ จำนวนไม่เกิน 50 คน

4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละจังหวัด พร้อมจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการครู สควค. ในระดับจังหวัด โดยมีโครงสร้างองค์กร จังหวัดละ 15 คน ในรูปแบบกรรมการ

5. การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากการให้ข้อมูลของท่านในแบบสำรวจนี้ และ “ผลการคัดเลือกที่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ได้ประกาศรายชื่อแล้ว ถือว่าเป็นที่สุด” โดยแต่ละจังหวัดจะคงลำดับสำรองไว้ 2 รายชื่อ และท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือก แต่แจ้งความประสงค์เข้ามาในการสำรวจครั้งนี้ จะถูกนำรายชื่อไปให้ตัวแทนของจังหวัดนั้นๆ ได้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายวิชาการครูในจังหวัดนั้นๆ ต่อไป

6. หลังการประกาศรายชื่อแล้ว ท่านที่มีรายชื่อแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันจัดกิจกรรม ให้แจ้งให้ศูนย์ทราบ ซึ่งจะแจ้งในประกาศต่อไป

7. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-18 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลิงค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/t4X251kiXU6A1yWa7)
Leave a Comment