[สรุป] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

purchase-rule

Infographic สรุปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

บรรยายสรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย อัมพวรรณ พุกดำ วิทยากรจาก กรมบัญชีกลางLeave a Comment