รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 24 การส่งผลงาน Workshop วทร. 24 การนำเสนอผลงานงาน วทร. 24 

การส่งผลงาน Workshop เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 24 
2-4 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการงานประชุม วทร. 24 
2-4 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีLeave a Comment