การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.4

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางสาวณิชัชฌา อาโยวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ อนุทิน แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า ที ของวิลค็อกซัน (Wilcoxon T statistic) การทดสอบค่า t-test one group และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีชื่อรูปแบบว่า “ไออีอาร์บีเอ: IERBA Model” มี 6 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน สำหรับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับสังคม ขั้นค้นหาข้อมูล/หลักฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นระดมสมอง และขั้นประยุกต์สู่การตัดสินใจ (2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนไออีอาร์บีเอ พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ด้านการกำหนดเป้าหมายของการคิดมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งนี้ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =4.51, S.D.=0.54)

Title The Development of Instructional Model to Enhance Critical Thinking Abilities with Socio-scientific Issues for Tenth Grade Students.
Author Miss. Nichatcha Aryowong
School Nongwa Pittayasann, Nakhon Ratchasima Province
Year 2016

Abstract

This research aimed to: 1) develop an instructional model to enhance socio- scientific Issues with critical thinking abilities for tenth grade students and 2) empirically examine effectiveness of the model. This research was research and development. The sample of this study was the first year high school students in the first semester academic year 2016 of Nongwa Pittayasan Nakhon Ratchasima province, 18 samples. The research instruments were lesson plans, journal Writing, a critical thinking test, achievement tests and a satisfaction questionnaire . The obtained data were analyzed by mean, standard deviation, Wilcoxon T statistic, t-test one group and content analysis.

The research results were as follows: 1) The instructional model to enhance socio- scientific Issues with critical thinking abilities for tenth grade students was named “IERBA Model”. This instructional model consisted of 6 components: principles of the mode, objectives of the Model, syntax of the instruction, social system, principle of reaction and support system. The syntax of the instruction comprised 5 phases: identify socio-scientific Issue stage, exploring stage, reflecting stage, brainstorming stage and apply to making decide stage. 2) The results of IERBA Model implementation revealed that the sample’s critical thinking abilities average before and after the implementation of the model was significantly different at the level of .05. In terms of targeting of thinking have the highest average. The sample’s achievement scores before and after the implementation of the model was significantly different at the level of .05. And the satisfaction of sample toward learning the instructional model was highest level ( =4.51, S.D.=0.54). In terms of teaching activities have the highest average.

ขอบคุณภาพประกอบจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4X1xqWocsbQLeave a Comment